DFA Passport Appointment System

Change translation:

Passport Renewal

Please have all your original documents and IDs photocopied before going to DFA on your appointment date.

Pag-rerenew ng Pasaporte

Maghanda ng kopya ng lahat ng iyong mga orihinal na dokumento at mga ID bago magpunta sa DFA sa petsa ng iyong appointment.

GENERAL REQUIREMENTS

 • Personal appearance
 • Confirmed appointment
 • For NCR-based applicants, present your printed application form downloaded from DFA Appointment System
 • Most recent expiring or expired passport
 • Valid picture IDs and supporting documents to prove identity. (Please refer to List of Acceptable IDs and List of Supporting Documents)

ADDITIONAL REQUIREMENTS

Brown Passport or passports issued prior to 01 May 1995:

 • Bring original brown passport and photocopy of passport pages 1,2,3,4 and last page
 • Birth Certificate (BC) in Security Paper (SECPA) issued by the Philippine Statistics Authority (PSA) or Certified True Copy (CTC) of BC issued by the Local Civil Registrar (LCR) and duly authenticated by PSA, to determine complete middle name. Transcribed Birth Certificate from the LCR is required when entries in PSA Birth Certificate are blurred or unreadable. Report of Birth duly authenticated by PSA if born abroad

Green Passport or passports issued after 01 May 1995:

 • Bring original green passport and photocopy of data page and last page of passport

Machine Readable Passport (MRP) issued in the year 2007:

 • Bring original passport and photocopy of data page and last page of passport
 • Birth Certificate (BC) in Security Paper (SECPA) issued by the Philippine Statistics Authority (PSA) or Certified True Copy (CTC) of BC issued by the Local Civil Registrar (LCR) to determine complete place of birth. Transcribed Birth Certificate from the LCR is required when entries in PSA Birth Certificate are blurred or unreadable

Electronic Passport (E-passport)

 • Bring original e-passport and photocopy of page 2 (data page).

General Requirements

 • Personal na pagpunta.
 • Nakumpirmang appointment
 • Para sa mga aplikanteng musa sa NCR, magsumite nga printed application form na kinuha sa DFA Appointment System.
 • Ang pinaka huling passport o ang expired na passport.
 • Mga wastong larawan ng ID at mga sumusuportang dokumento upang patunayan ang pagkakakilanlan. (Mangyaring sumangguni sa Listahan ng mga tinatanggap na mga ID at Listahan ng Supporting Documents

MGA KARAGDAGANG REQUIREMENTS

Brown Passport o pasaporte na ibinigay bago ang Mayo 1, 1995:

 • Dalhin ang orihinal na brown passport at kopya ng pasaporte simula sa pahina 1,2,3,4 at huling pahina.
 • Birth Certificate (BC) sa Security Paper (SECPA) na ibinigay ng Philippine Statistics Authority (PSA) o Certified True Copy (CTC) ng Birth Certificate na ibinigay ng Local Civil Registrar (LCR) at authenticated ng PSA, upang matukoy ang kumpletong gitnang pangalan. And kopya ng Birth Certificate mula sa LCR ay kinakailangan kapag ang nakasulat sa PSA Birth Certificate ay malabo o hindi nababasa.

Kulay Green na Passport o pasaporte na ibinigay pagkatapos ng Mayo 1, 1995:

 • Magdala ng orihinal na kulay berdeng pasaporte at kopya ng una at huling pahina ng pasaporte

Machine Readable Passport (MRP) na ibinigay sa taon 2007:

 • Magdala ng orihinal na pasaporte at kopya ng una at huling pahina ng pasaporte
 • Orihinal na Birth Certificate (BC) sa Security Paper na ibinigay ng PSA o Certified True Copy ng Birth Certificate na ibinigay ng Local Civil Registrar upang matukoy ang kumpletong lugar ng kapanganakan. Ang kopya ng Birth Certificate mula sa LCR ay kinakailangan kapag ang nakasulat sa Birth Certificate mula sa PSA ay malabo o hindi nababasa.

Electronic Passport (E-passport)

 • Dalhin ang orihinal na e-pasaporte at kopya ng unang (pahina datos) at huling pahina ng pasaporte

I-click dito upang humiling para sa inyong Birth Certificate mula sa PSAHelpline.com.

Tumawag sa (02) 737-1111 para sa inyong Birth Certificate mula sa PSA

For women who would change their civil status from single to married:

 • Marriage Contract (MC) in Security Paper (SECPA) issued by the Philippine Statistics Authority (PSA) or Certified True Copy (CTC) of MC issued by the Local Civil Registrar (LCR) and duly authenticated by PSA. Transcribed Marriage Contract from the LCR is required when entries in PSA Marriage Contract are blurred or unreadable.
 • Report of Marriage duly authenticated by PSA if married abroad
 • Original and photocopy of Commission of Filipino Overseas (CFO) Guidance and Counseling Certificate of Attendance (required for women with foreign national husband).

Para sa mga kababaihan na nais baguhin ang kanilang civil status mula single at gawing married.

 • Marriage Certificate (MC) sa Security Paper (SECPA) na ibinigay ng Philippine Statistics Office (PSA) o orihinal at kopya ng Certifide True Copy (CTC) ng MC na ibinigay ng Local Civil Registrar (LCR) at authenticated ng PSA. Ang kopya ng Marriage Certificate mula sa LCR ay kinakailangan kapag ang nakasulat sa PSA na Marriage Certificate ay malabo o hindi nababasa.
 • Report of Marriage na authenticated ng PSA kung kinasal sa ibang bansa.
 • Orihinal at photocopy ng Commission on Filipinos Overseas (CFO) Guidance and Counseling Certificate of Attendance (para sa mga kababaihan na nakapangasawa ng dayuhan)

I-click dito upang humiling ng Marriage Certificate mula sa PSA Online

Tumawag sa (02) 737-1111 para sa Marriage Certificate mula sa PSA

For married women who would like to revert to their maiden name:

 • Birth Certificate (BC) in Security Paper (SECPA) issued by the Philippine Statistics Authority (PSA) or Certified True Copy (CTC) of BC issued by the Local Civil Registrar (LCR) and duly authenticated by PSA. Transcribed Birth Certificate from the LCR is required when entries in PSA Birth Certificate are blurred or unreadable. Report of Birth duly authenticated by PSA if born abroad.
 • If already widowed: Death Certificate in Security Paper (SECPA) issued by the Philippine Statistics Authority (PSA) of the deceased husband
 • If marriage is annulled: Annotated PSA Marriage Contract and Certified True Copy (CTC) of Court Order effecting the annulment.
 • If divorced: Certified True Copy (CTC) of the Divorce Decree duly authenticated by the Philippine Embassy or Consulate where the divorce was obtained or by the concerned foreign diplomatic or consular mission in the Philippines. Certified True Copy (CTC) of Philippine Court recognition of foreign divorce decree must also be present and the PSA Marriage Contract with the annotation of the Divorce Decree.

Para sa mga kababaihan na may-asawa at nais na bumalik sa kanilang kanyang pangalan sa pagkadalaga:

 • Birth Certificate (BC) sa Security Paper (SECPA) na ibinigay ng Philippine Statistics Authority (PSA) o orihinal na kopya ng Certifide True Copy (CTC) ng BC na ibinigay ng Local Civil Registrar (LCR) at authenticated ng PSA. Ang kopya ng Birth Certificate mula sa LCR ay kinakailangan kapag ang nakasulat sa PSA na Birth Certificate ay malabo o hindi nababasa.Mag sumite ng Report of Birth na authenticated ng PSA kung sa ibang bansa ipinanganak.
 • Kung nabiyudo: Death Certificate sa Security Paper (SECPA) na ibinigay ng Philippine Statistics Authority (PSA) ng namatay na asawa.
 • Kung ang kasal ay pinawalang-bisa: Annotated PSA Marriage Contract at Certified True Copy (CTC) ng Court Order na pinapagtibay ang pagpapawalang-bisa.
 • Kung diborsiyado: Certified True Copy (CTC) ng Diborsyo na authenticated ng Embahada ng Pilipinas o Konsulado kung saan natamo ang diborsyo o ng foreign diplomatic o consular mission sa Pilipinas. Dapat din mag sumite ng CTC ng pagkilala ng Philippine Court ng foreign divorce decree at ang PSA Marriage Certificate na may annotation ng Divorce Decree.

I-click dito upang humiling para sa NSO certificates online.

Tumawag sa (02) 737-1111 para sa NSO Certificates

For minor applicants, requirements for first time minor applicants are still prescribed, in addition to the passport of minor

Applicants who availed of Dual Citizenship under RA 9225:

 • Birth Certificate (BC) in Security Paper (SECPA) issued by the Philippine Statistics Authority (PSA) or Certified True Copy (CTC) of BC issued by the Local Civil Registrar (LCR) and duly authenticated by PSA. Transcribed Birth Certificate from the LCR is required when entries in PSA Birth Certificate are blurred or unreadable. Report of Birth duly authenticated by PSA if born abroad.
 • Identification Certificate (Derivative of Parents)

Para sa mga menor de edad na aplikante, ang mga kinakailangan para sa bagong aplikasyon para sa menor de edad ay kailangan pa rin, bilang karagdagan sa pasaporte ng menor de edad.

Ang mga aplikante na nag-avail ng dual Citizenship sa ilalim ng RA 9225:

 • Birth Certificate (BC) sa Security Paper (SECPA) na ibinigay ng Philippine Statistics Authority (PSA) o orihinal na kopya ng Certified True Copy (CTC) ng BC na ibinigay ng Local Civil Registrar (LCR) at authenticated ng PSA. Ang kopya ng Birth Certificate mula sa LCR ay kinakailangan kapag ang nakasulat sa PSA Birth Certificate ay malabo o hindi nababasa. Mag sumite ng Report of Birth na authenticated ng PSA kung sa ibang bansa ipinanganak.
 • Identification Certificate (Derivative of Parents)

I-click dito upang humiling para sa Sertipiko ng Kasal mula sa NSOHelpline.com.

Tumawag sa (02) 737-1111 para sa Sertipiko ng Kasal mula sa NSO

Para sa mga Muslim na aplikante

Parehong pangkalahatang mga kinakailangan na nakasaad sa itaas

Para sa mga nag-convert na nais na gamitin ang kanilang pangalang Muslim:

 • AnnotatedBirth Certificate (BC) sa Security Paper (SECPA) na ibinigay ng Philippine Statistics Authority (PSA) dala ang pangalang Muslim.
 • National Commission on Muslim Filipinos (NCMF) Certificate of Conversion

LISTAHAN ng Tinatanggap na IDs (Hindi bababa sa 1 sa mga sumusunod):

 • Mga ID na galing sa gobyerno na may larawan tulad ng mga sumusunod:
  • Digitized SSS ID
  • Drivers License
  • GSIS E-card
  • PRC ID
  • IBP ID
  • OWWA ID
  • Digitized BIR ID
  • Senior Citizen’s ID
  • Unified Multi-Purpose ID
 • Iba pang mga katanggap-tanggap na identipikasyon tulad ng mga sumusunod:
  • Lumang College ID
  • Alumni ID
  • Lumang Company ID

Listahan ng mga Supporting Documents (lumang dokumento na na-issue ng hindi bababa sa isang taon bago ang petsa ng application na may tamang pangalan, petsa, at lugar ng kapanganakan, litrato, at pirma ng aplikante, hindi bababa sa dalawa sa mga sumusunod):

 • PSA Marriage Contract
 • Land Title
 • Seaman’s Book
 • Elementary or High School Form 137 or Transcript of Records with readable dry seal
 • Government Service Record
 • NBI Clearance
 • Police Clearance
 • Barangay Clearance
 • Digitized Postal ID
 • Readable SSS-E1 Form or Microfilmed Copy of SSS-E1 Form
 • Voter's Certification, List of Voters and Voter's Registration Record (please attach receipt)
 • School Yearbook

I-click dito upang humiling para sa iyong Birth Certificate mula sa PSAHelpline.com

Tumawag sa (02) 737-1111 para sa inyong Birth Certificate mula sa PSA

(02) 737-1000