DFA Passport Appointment System

Change translation:

What to expect when you call the DFA Appointment Hotline (02) 737-1000

The DFA enforces strict rules for personal appearance. All passport applicants with appointment schedules, aged 0 years onwards, must appear physically at the DFA on the specified date and time for biometric and image capturing. Absolutely no chaperone will be allowed for passport applicants 18 years old and above.

 1. Your call will be received by a Customer Care Officer who will assist you in setting an appointment for your passport application.
 2. After getting your appointment schedule, you will be asked to provide your personal information for the passport application.
 3. You will be advised on the applicable requirements you need to bring for your passport application.
 4. You will receive a reference number relative to your appointment schedule.
 5. Go to megamall.passport.com.ph/print to print your application form using the Print Code given by the Customer Care Officer.
 6. New passport applicants will be asked for a copy of their NSO Birth Certificate. Please make sure that you have one before your appointment date.
 7. On your appointment date, proceed to the DFA Consular Office located at 7th Floor Megamall Building C, EDSA corner J. Vargas Avenue, Mandaluyong City, Philippines (see locator map). You must be at the DFA Consular Office at your exact appointment time. Early/Late comers will not be entertained.
 8. Present your printed application form to the Appointment Counter.
 9. Get your queue number at the Information Counter and sit on the waiting section of the Processing Area. Wait for your queue number to appear on the monitor indicating what processing window you will go to.
 10. After processing, proceed to the Passport Enrollment Section. Pay the applicable passport processing fees (see passport fees).
 11. After payment, proceed to the Encoding Section for data capturing.
 12. After your photo is captured, personal details and biometrics are encoded, you have the option of:
  a) claiming your passport at the DFA consular office where it was applied at; or
  b) have it delivered by courier to your home.
  If availing of the delivery, proceed to the Delivery Counter to pay for the delivery fee.

What to expect when you log in to the DFA Appointment Website megamall.passport.com.ph

 1. You will be asked to provide your personal information for the passport application on the online application form. Remember to fill in all the information slots correctly.
 2. Please take note of the requirements that you need to bring to the DFA Consular Office on your appointment date.
 3. Choose an appointment DATE and TIME.
 4. Check your email for your reference number and a link to print your application form. You will need to bring the printed application form to the DFA on your appointment.
 5. New passport applicants will be asked for a copy of their NSO Birth Certificate. Please make sure that you have one before your appointment date.
 6. On your appointment date, proceed to the DFA Consular Office located at 7th Floor Megamall Building C, EDSA corner J. Vargas Avenue, Mandaluyong City, Philippines (see locator map). You must be at the DFA Consular Office at your exact appointment time. Early/Late comers will not be entertained.
 7. Present your printed application form to the Appointment Counter.
 8. Get your queue number at the Information Counter and sit on the waiting section of the Processing Area. Wait for your queue number to appear on the monitor indicating what processing window you will go to.
 9. After processing, proceed to the Passport Enrollment Section. Pay the applicable passport processing fees (see passport fees).
 10. After payment, proceed to the Encoding Section for data capturing.
 11. After your photo is captured, personal details and biometrics are encoded, you have the option of:
  a) claiming your passport at the DFA consular office where it was applied at; or
  b) have it delivered by courier to your home.
  If availing of the delivery, proceed to the Delivery Counter to pay for the delivery fee.

Ano ang aasahan kapag tumawag ka sa DFA Hotline (02) 737-1000 para sa pagkuha ng iyong appointment

Mahigpit na ipinapatupad ng DFA ang mga panuntunan para sa personal na pagpunta. Lahat ng aplikante ng pasaporte na may iskedyul ng appointment, may edad na 0 taon pataas, ay dapat pumunta ng pisikal sa DFA sa tinukoy na petsa at oras para sa biometrik at pagkuha ng larawan. Hindi pinapayagan ang mga kasama/chaperone ng mga ng aplikante ng pasaporte na may edad 18 taong gulang pataas.

 1. Ang inyong tawag ay matatanggap ng isang Customer Care Officer, na magbibigay tulong sa pag-set ng appointment para sa iyong aplikasyon ng pasaporte.
 2. Pagkatapos makuha ang iskedyul ng iyong appointment, hihingin ang iyong personal na impormasyon na ilalagay para sa aplikasyon ng pasaporte
 3. Ikaw ay papayuhan sa pagdala ng mga naaangkop na dokumento na dapat ipakita sa pag-kuha ng pasaporte.
 4. Ikaw ay makakatanggap ng reference number na may kaugnayan sa iyong iskedyul ng appointment.
 5. Pumunta sa megamall.passport.com.ph/print para i-print ang iyong application form gamit ang Print Code na ibinigay sa iyo ng Customer Care Officer.
 6. Ang mga aplikante sa pagkuha ng bagong pasaporte ay hinihingan ng kopya ng kanilang Sertipiko ng Kapanganakan mula sa NSO. Tiyakin na mayroon kang kopya nito bago ang petsa ng iyong appointment.
 7. Sa iyong petsa ng appointment, tumuloy sa tanggapan ng DFA na matatagpuan sa 7th Floor Megamall Building C, EDSA corner J. Vargas Avenue, Mandaluyong City, Philippines (tingnan ang mapa). Siguraduhin na dumating sa DFA sa eksaktong oras ng inyong appointment. Ang maaga/huling dumating ay hindi agaran na aasikasuhin.
 8. Ipakita ang iyong naka-print na application form sa counter ng appointment.
 9. Kunin ang iyong numero sa pagpila sa Information Counter, umupo at maghintay sa Processing Area. Hintayin na lumitaw ang iyong numero sa monitor na nagsasaad kung saang bintana pupunta.
 10. Pagkatapos ng proseso, tumuloy sa Cashier’s area. Bayaran ang naaangkop na halaga para sa pagproseso ng pasaporte (tingnan ang bayad sa pasaporte).
 11. Pagkatapos ng pagbabayad, tumuloy sa Encoding Seksyon para sa pagkuha ng iyong datos.
 12. Pagkatapos makunan ang larawan, mga personal na detalye at biometrics, maaari kang mamili sa sumusunod:
  a) Bumalik at kunin ang iyong pasaporte sa tanggapan ng DFA kung saan ka nag proseso: o
  b) Maaaring ihatid ang inyong bagong pasaporte sa inyong bahay gamit ang serbisyo ng delivery.
  Kung kukuha ng serbisyo ng paghatid, tumuloy sa Delivery Counter para magbayad ng kaukulang bayarin.

Ano ang aasahan kapag nag-log in sa appointment website ng DFA na megamall.passport.com.ph

 1. Kailangan na ilagay ang iyong personal na impormasyon sa online form para sa aplikasyon ng pasaporte. Tandaan na punan ng maayos ang lahat ng mga puwang sa impormasyon.
 2. Mangyaring tandaan ang mga bagay na kinakailangan mong dalhin sa DFA sa iyong petsa ng appointment.
 3. Pumili ng PETSA at ORAS ng appointment.
 4. Tignan ang iyong email para sa iyong reference number at link upang i-print ang iyong application form. Kailangan na dalhin ang naka-print na form sa DFA sa araw ng iyong appointment.
 5. Ang mga aplikante para sa pagkuha ng bagong pasaporte ay hinihingan ng kopya ng kanilang Sertipiko ng Kapanganakan mula sa NSO. Tiyakin na mayroon kang kopya nito bago ang petsa ng iyong appointment.
 6. Sa iyong petsa ng appointment, tumuloy sa tanggapan ng DFA na matatagpuan sa 7th Floor Megamall Building C, EDSA corner J. Vargas Avenue, Mandaluyong City, Philippines (tingnan ang mapa). Siguraduhin na dumating sa DFA sa eksaktong oras ng inyong appointment. Ang maaga/huling dumating ay hindi agaran na aasikasuhin.
 7. Ipakita ang iyong naka-print na application form sa counter ng appointment
 8. Kunin ang iyong numero sa pagpila sa Information Counter, umupo at maghintay sa Processing Area. Hintayin na lumitaw ang iyong numero sa monitor na nagsasaad kung saang bintana pupunta
 9. Pagkatapos ng proseso, tumuloy sa Cashier's area. Bayaran ang naaangkop na halaga para sa pagproseso ng pasaporte (tingnan ang bayad sa pasaporte)
 10. Pagkatapos ng pagbabayad, tumuloy sa Encoding Seksyon para sa pagkuha ng iyong datos.
 11. Pagkatapos makunan ang larawan, mga personal na detalye at biometrics, maaari kang mamili sa sumusunod:
  a) Bumalik at kunin ang iyong pasaporte sa tanggapan ng DFA kung saan ka nag proseso: o
  b) Maaaring ihatid ang inyong bagong pasaporte sa inyong bahay gamit ang serbisyo ng delivery.
  Kung kukuha ng serbisyo ng paghatid, tumuloy sa Delivery Counter para magbayad ng kaukulang bayarin.
(02) 737-1000